Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor

Innehållet på dessa webb-sidor publiceras av Alandia Försäkring. Användandet av Alandia Försäkrings webb-sidor regleras av dessa användningsvillkor och användaren förutsätts godkänna dessa villkor för användandet, varför vi rekommenderar att ni bekantar er med dessa innan ni använder våra webb-sidor. 

Tillämpningsområde och rätt till ändringar 

Alandia Försäkrings webb-sidor är till för att bekanta sig med vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Alandia Försäkring har rätt att när som helst ändra dessa villkor, webb-sidornas och tjänsternas innehåll, utseende och åtkomst utan att detta särskilt meddelas. Vi strävar till att alltid hålla informationen uppdaterad och korrekt. 

Informationen på dessa Internetsidor är, om inte annat uttryckligen sägs, generell till sin natur och är inte som sådan tillämpbar i enskilda fall. 

De immateriella rättigheterna på webb-sidorna tillhör Alandia Försäkring. 

Alandia Försäkrings ansvarsbegränsningar 

Den marknadsföring av Alandia Försäkrings produkter som finns på Internetsidorna skall inte anses utgöra anbud, offert eller accept om inte annat uttryckligen sägs. Vissa av produkterna är endast tillgängliga för personer som har hemvist på Åland eller i Finland och företag med hemort på Åland eller i Finland. Frågor besvaras av Alandia Försäkring per telefon, e-post eller vid besök på något av våra kontor. 

Alandia Försäkring ansvarar inte för tekniska fel på webb-sidorna eller för indirekta eller direkta skador som föranleds av användningen av dessa. 

Användares ansvar 

Användaren ansvarar för att de uppgifter denne lämnar är riktiga och att de når fram. Användaren kan använda informationen på webb-sidorna för eget personligt bruk, all annan användning strider mot lag såvida inte Alandia Försäkring gett sitt skriftliga tillstånd därtill. Vid all citering av webb-sidorna skall källan anges. 

Tjänster tillhandahållna av tredje part 

Alandia Försäkring ansvarar inte för innehållet på sådana Internetsidor som upprätthålls av andra än Alandia Försäkring men som kan nås via länkar från Alandia Försäkrings Internetsidor. 

Tillämplig lag 

Finsk lag tillämpas på innehållet på dessa sidor om inget annat anges.