Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar

Fakturafrågor

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +358 (0)20 – 52 52 52​

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet Alandia Försäkring ABp.

Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.

Försäkringsfrågor

Försäkringen omfattar båten och den utrustning du behöver för att hantera den på ett säkert sätt.

Gäller för dig som försäkringstagare och även för den som med ditt tillstånd använder båten. (Om du vill hyra ut din båt måste du teckna ett tillägg för uthyrning).

  • Östersjön och dess vikar
  • På sjöar vattendrag i Sverige, Finland, Norge, Danmark (ej Färöarna och Grönland)
  • I Kielkanalen
  • Lägst norska kusten inom norskt territorialvatten.
  • På Skagerack och Kattegatt öster om linjen Linesnes-Helgoland-Wilhelmshaven
  • Vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder.

Alandias delförsäkring ger ett begränsat skydd för dig som känner dina farvatten väl, och som använder båten på ett sätt som gör att du väljer bort sjöskademomentet. Den ger dig en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring, och ett fullgott skydd då du förvarar och transporterar båten på land. ​

​Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.​

Det maximala ersättningsbeloppet för vår ansvarsförsäkring är 2 000 000 € vid personskador och 1 000 000 € vid sakskador.

Försäkringsbeloppet ska motsvara marknadsvärdet på båten och den utrustning du behöver för att hantera båten på ett säkert sätt.

Premieförbrukningen varierar under året och är högst under sommarmånaderna då risken för skador är som störst. Fördelningen framgår bäst ur illustrationen nedan:​

Ja, din släpjolle ingår om den är noterad i försäkringbrevet. ​

Ja, din trailer ingår vid brand, stöld, skadegörelse och vagnskada om den är noterad i försäkringsbrevet. Lagstadgad trafikförsäkring ingår däremot inte och erbjuds inte av Alandia.

Ja, den gäller på alla sjöar och vattendrag i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Till Danmark räknas dock inte Färöarna och Grönland.​

En skada skall så fort som möjligt anmälas till Alandia. En skriftlig skadeanmälan lämnas in på hemsidan eller per post inom fyra veckor. I villkorets punkt 13 finns mera information om hur du går till väga.

Om du inte är nöjd med Alandias beslut om ersättning skall du i första hand ta kontakt med din skadereglerare för att få närmare information om grunderna för beräkningen.

Kontakta oss via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel. +358 (0)20- 52 52 52​

För varje skadefritt år hos Alandia får du 10% rabatt på din självrisk, Om du t.ex. varit skadefri i fem år och råkar ut för en sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskada får du 50% rabatt på den självrisk som anges i ditt försäkringsbrev. Maximal självriskrabatt är 60%.

Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.​

Försäkringen gäller även då du lånar ut båten eller vattenskotern, men inte vid uthyrning eller charter.

Vår båtförsäkring gäller året runt oberoende om du förvarar den på land eller i vattnet. Om du förvarar båten i sjön under vintern tillkommer ytterligare aktsamhetskrav för att försäkringen skall gälla utan nedsättning: ​

  • Båten skall ligga på en skyddad och lämplig plats. ​
  • Båten skall ägnas nödvändig tillsyn med hänsyn till väderleken samt hållas länsad och fri från snö och is som kan påverka båtens flytförmåga. ​
  • Kulventiler, genomföringar, slangar, kranar, tömningsställen och övrig utrustning i vatten- och avloppssystemen skall vara frostskyddade. ​
  • Inombords skall båten hållas frostfri och vattnet runt båten isfritt. ​

Försäkringen ersätter inte för skador till följd av gång i is.​

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Om din båt skadas i samband med kappsegling, höjs självrisken med 10% av de ersättningsgilla kostnaderna, utöver självrisken som anges i försäkringsbrevet.

Båtägaren bär ansvar att båten tas hand om. Som försäkringstagare är du skyldig att iaktta räddningsplikten genom att på alla sätt försöka undvika eller hindra en hotande fara som kan leda till att en skada uppstår. Om det inte lyckas skall du efter bästa förmåga försöka begränsa skadans omfattning. Alandia hjälper till med kostnader för röjning av olycksplats och borttagning av vrak om du enligt lag är skyldig till det.